perjantai 25. marraskuuta 2011

MITÄ KOULUPSYKOLOGIN TYÖ JA TUTKIMUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

MITÄ KOULUPSYKOLOGIN TYÖ JA TUTKIMUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

Mikkelin opetussuunnitelman (ops) mukaan koulupsykologien toiminnan tavoitteena
on poistaa mahdollisia oppimisen esteitä ja luoda koululaisille heidän oppimisedellytyksiään parhaiten vastaavat opetusjärjestelyt. Työhön sisältyy oppimisvaikeuksien, työskentelytaitojen ja tarkkaavaisuuspulmien selvittäminen, tukitoimien suunnittelu ja seuranta tuen eri tasoilla.

Jos oppilaalla ilmenee oppimisvaikeuksia tai puutteita työskentelytaidoissa, koulupsykologiin voi olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin psykologi arvioi itse, millä tavoin hän osallistuu oppilaan asioiden selvittämiseen tuen eri vaiheissa. Kouluneuvottelussa psykologin asiantuntemus voidaan liittää kodin ja koulun oppilaasta tekemiin havaintoihin, joita ovat esim. oppilaan työskentelytapa, keskittyminen, koenumerot ja erityisopettajan tekemien testien tulokset. On oppilaskohtaista tarvitaanko konsultaation tueksi psykologiset tutkimukset. Paikallisen ops:n mukaan (s. 25) koulupsykologin tutkimukset tehdään tarvittaessa erityiseen tukeen siirtymisvaiheessa.

Koulupsykologin tutkimuksessa selvitetään todettua ongelmaa erilaisin menetelmin, joita ovat aikaisempiin asiakirjoihin perehtyminen, haastattelu, kyselylomakkeet, tuntitilanteen seuranta, erilaiset testit ja tutkimustilanteessa havainnointi. Jokainen tutkimus ei välttämättä sisällä kaikkia eri menetelmiä, vaan psykologi valitsee menetelmät tarpeen mukaan. Tutkimusongelman kannalta katsoen oleelliset asiat ja johtopäätökset käyvät ilmi kirjallisesta tutkimusyhteenvedosta, joka voidaan toimittaa oppilaan opettajille ja kouluterveydenhuoltoon huoltajien suostumuksella.

Koulupsykologin käytössä olevat testit ovat vain psykologien käyttöön tarkoitettuja menetelmiä. Testit ja niihin liittyvät tehtävät eivät ole oppiainekohtaisia eivätkä selvitä tietyn oppiaineen taitotasoa, vaan niiden avulla on mahdollista arvioida oppilaan yleisiä tiedonkäsittelyyn ja päättelyyn liittyviä taitoja, jotka vaikuttavat oppimiseen. Näiden kognitiivisten edellytysten lisäksi oppimiseen vaikuttavat myös oppilaan työskentelytaidot, oppimistyyli, motivaatio ja asenne, kodin tuki, luokan tilanne sekä opettajien opetustapa ja –menetelmät. Testien antama tieto on yksi näkökulma oppilaan koulunkäyntivaikeuksien selvittämisessä. Oppilaan, vanhempien ja opettajien näkemykset voivat olla samansuuntaisia tai erilaisia testien antaman tiedon kanssa. Erilaisista näkökulmista muodostuu kokonaisvaltainen ymmärrys oppilaan tilanteesta ja sen perustella voidaan yhdessä pohtia tarvittavia ja mahdollisia tukitoimia.

Koulupsykologin kannanotto ilmenee pedagogisessa arviossa ja oppimissuunnitelmassa tai pedagogisessa selvityksessä ja vahvistuu allekirjoituksella. Sivistystoimen ulkopuolelta tulevat suositukset ovat yleensä erillisiä lausuntoja, jotka laaditaan vain tiettyä tarkoitusta varten ja liitetään tarvittaviin asiapapereihin.

Yhteistyöterveisin koulupsykologit

Pirjo Heimonen, p. 044 - 794 3014
pirjo.heimonen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Koulut: Haukivuoren koulut, Hiirola, Launiala, Lähemäki, Mikkelin Lyseo, Moisio, Olkkola, Peitsari, Rahula, Rämälä, Sairila, Tuppurala, Urheilupuisto ja Urpola

Aija Sairanen, p. 044 - 794 3016
aija.sairanen(at)mikkeli.fi, os. Lähemäenkatu 11 A, 50170 Mikkeli
Koulut: Anttola, Harjumaa, Ihastjärvi, Kalevankangas, Otava, Päämajakoulu, Rantakylä, Rouhiala ja Vanhala


Erityisluokkien oppilaiden asioissa jatkaa oppilaan jo ennestään tuntema koulupsykologi, vaikka oppilas vaihtaisi koulua. Uudet oppilaat ohjautuvat koulupsykologille osoitteen mukaisen lähikoulun perusteella.


25.11.2011

torstai 30. joulukuuta 2010

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alainen erityisopetus toimii yleisopetuksen sisäisenä tukitoimenpiteenä niille oppilaille , joilla on erilaisia oppimisen esteitä . Oppimista ja mieleenpainamista voivat haitata paitsi erityiset oppimisvaikeudet myös lyhyt yöuni tai unohtunut aamiainen. Piittaamattomuus kotitehtävistä ei sinänsä ole oppimisvaikeus. Erityiset oppimisvaikeudet voivat ilmetä erilaisina kielellisinä erityisvaikeuksina , tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksina, hahmottamisen tai motoriikan alueen hankaluuksina.

Kullakin erilaisella oppilaalla oma yksilöllinen suoritusprofiili. Primaari havaintokanava , oppimistyyli , oppimisen tahti ,vahvuudet ja vaikeudet esiintyvät erilaisina yhdistelminä. Kahta samanlaista oppijaa ei ole.

Tunnistatko Sinä itsesi seuraavista pulmista :

Lukeminen on hidasta.

Vieraat kielet ovat vaikeita.

Tekstiä ei oikein synny.

Matematiikka tai sen osa-alueet ovat vaikeita.

Keskittyminen herpaantuu ärsykkeistä.

Ääneen lukeminen on epämiellyttävää.

Kirjoitusvirheitä on paljon.

Rivit ”hyppivät” tekstissä.

Sekoittuuko 59 ja 95 tai k ja kk , oikea ja vasen ??

Voit tehdä pikalukitestin itsellesi osoitteessa www.lukineuvola.fi

Jos oppilas oppimisvaikeutensa vuoksi ei asiantuntijoiden ja vanhempien arvion mukaan tule saavuttamaan yleisopetuksen keskeisiä tavoitteita , voidaan ko.oppiaineen oppimäärää yksilöllistää oppilaan oppimisedellytyksiä vastaavaksi. Tähän tarvitaan virallinen lupa , erityisopetuksen siirtopäätös, jonka myöntää perusopetusjohtaja. Päätöstä varten tarvitaan psykologin lausunto, opettajan lausunto ja vanhempien suostumus. Opetuksen yksilöllistämiseksi laaditaan HOJKS , henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Se on moniammatillisena yhteistyönä laadittu virallinen asiakirja, joka on lähtökohtana erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa , seurannassa ja arvioinnissa .

Lisätietoja voit kysyä erityisopettajalta , esim. sähköpostitse osoitteesta mirja.pietarinen@edu.mikkeli.fi